A Házirend célja, hogy meghatározza a TopSpin AC-ben tartózkodó személyek (a szolgáltatásokat igénybevevők és egyéb használók) egymás közötti magatartását és azokat az alapvető szabályokat, melyek a kulturált szolgáltatói tevékenység magas színvonalon történő nyújtása érdekében elengedhetetlenek.

A Házirend előírja a TopSpin Asztalitenisz Club rendeltetésszű használatára, állagának megőrzésére, biztonságos üzemeltetésére szolgáló, más szabályokban nem rögzített, az Asztalitenisz Sportegyesületet használó látogatókkal szemben támasztott követelményeket. 

 

1. Általános szabályok

 

1.1. A TopSpin Asztalitenisz Club nyitvatartási rendje hétköznapokon 07:00-21:45  között, hétvégéken pedig 07:00-21:45 óra között.

 

1.2. A TopSpin Asztalitenisz Club termének területe csak rendeltetésének megfelelően és az engedélyezett terveknek megfelelő létszámkorlát mellett használható. A club szolgáltatásainak igénybevételéhez regisztráció szükséges. A regisztrációhoz a következők szükségesek: fényképes igazolvány, lakcím megadása, telefonszám, e-mail cím megadása a recepción.  A TopSpin Asztalitenisz Club termének használója a belépő jegy, vagy asztalbérlet megváltásakor illetve egy megrendezésre kerülő verseny nevezési díjának befizetésével egyidejűleg elfogadja, hogy nem sértheti meg a vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat, rendelkezéseket, illetve jelen Házirendben foglalt szabályokat. 

 

1.3. A TopSpin Asztalitenisz Club területén TILOS:

- a dohányzás,

- az olyan tevékenység, amely a TopSpin Asztalitenisz Club szolgáltatási tevékenységén kívül esik, jogszabályokba ütközik, illetve közerkölcsöt sért,

- minden másokat erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó zavaró tevékenység.

 

1.4. A TopSpin Asztalitenisz Club területén kizárólag a Sportegyesület vezetősége által engedélyezett személyek jogosultak egyéni oktatásokat vagy csoportos edzéseket tartani. 

 

1.5. A TopSpin Asztalitenisz Club területén gyermekek és fiatalkorúak (6-14 éves kor) kizárólag szülői engedéllyel tartozkódhatnak. 

 

1.6. A TopSpin Asztalitenisz Club szolgáltatásait igénybevevő vendégek kötelesek a zárási időpontokra való tekintettel a termet időben elhagyni.

 

1.7. A vendég a személyes adatai, e-mail címe megadásával automatikusan hozzájárul az adatai kezeléséhez. Az adatok kezelését a TopSpin Asztalitenisz Club a hatályos adatvédelmi és adatkezelési jogszabályoknak megfelelően kezeli. 

 

1.8. Szabálytalanság (jelen Házirend szabályainak, illetőleg az általánosan elfogadott viselkedési szabályok megszegése) esetén a szabálytalankodó figyelmeztetésére kerül sor. Ennek eredménytelensége esetén az üzemeltető jogosult a játékost, vendéget távozásra felszólítani, illetve az asztalitenisz termet használók közül időlegesen vagy akár véglegesen is kizárni. Az üzemeltető- TopSpin Asztalitenisz Club-  az intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben vagy a TESCO áruház biztonsági szolgálatának, vagy pedig a helyileg illetékes Rendőrség segítségét kérni, akik utasításai szerint kell minden érintettnek együttműködni. A kiutasításra került szabálytalankodó vendég az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet.

 

1.9. A TopSpin Asztalitenisz Club területén bekövetkező bármilyen rendkívüli eseményt az elsődlegesen észlelő az üzemeltetőnek köteles késedelem nélkül jelezni. Rendkívüli eseményektől függően késedelem nélkül telefonon értesítendő: 

Mentők: (baleset esetén) 104

Tűzoltóság: (tűz esetén) 105

Rendőrség: (rendbontás esetén) 107

Általános segélyhívó (bármely esetben) 112

 

1.10. Tűz esetén az épületet mindenkinek el kell hagynia.

 

2. Alapvető használati, magatartási, felelősségi szabályok

 

2.1. A szolgáltatások díjait a belépéskor előre szükséges megfizetni. A TopSpin Asztalitenisz Club termében található játéktérre belépni csak az érvényesen megváltott asztal bérleti jeggyel vagy bérlettel lehetséges. Versenyen való részvétel esetében pedig a nevezési díj befizetése után.

 

2.2. Az asztal bérleti jegyek, illetve bérletek lejáratakor az esetlegesen fennmaradt alkalmak vagy a pénzösszeg nem vihető át a következő bérletre. 

 

2.3. Az asztalitenisz terem területén minden játékosra, vendégre kötelező érvényű a rend-és a tisztaság betartása, alapvető a másik játékos, vendég tiszteletben tartása, a kulturált viselkedés.

 

2.4. A TopSpin Asztalitenisz Club nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért, amennyiben azok a jogszabályok, és a Házirend be nem tartásából, illetve a játékosok, vendégek felelőtlen magatartásából vagy az eszközök nem rendeltetésszerű, vagy nem szabályos használatából erednek. Nem vállal felelősséget továbbá az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, eszközökért. Az eszközök használatával kapcsolatos szabályokról felvilágosítás kérhető az üzemeltető személyzetétől a recepción. 

 

2.5.  A szolgáltatásokat és a sporteszközöket minden játékos és vendég a saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe.

 

2.6. A terembe és a játékterekre csak és kizárólag zárható műanyag palackokban vihető be ital. Minden más csomagolás és eszköz bevitele nem engedélyezett.

 

2.7. A TopSpin Asztalitenisz Club jatékterén zárt sportcipő használata kötelező. Mindenféle utcai viseletű cipő használata tilos. 

 

2.8. Amennyiben a játékos, versenyző nem hozott magával zárt sportcipőt, úgy a vásárolt napijegy nem veszik el, az a legközelebbi látogatáskor jóváírásra kerül.

 

2.9. A sérülések megelőzése érdekében az edzések előtt megfelelő bemelegítés végzése ajánlott. 

 

2.10. Az egyéni illetve csoportos, vezetett edzéseken résztvevőktől elvárás, hogy az edzők útmutatásait, kéréseit figyelembe vegyék. Az edző jogosult az útmutatásait, kéréseit figyelembe nem vevő játékost ,vagy játékosokat megkérni, hogy hagyják el a játéktér területét.

 

2.11. A TopSpin Asztalitenisz Club területén a recepciósnak, a teremben dolgozó edzőknek illetve a Sportclub vezető tisztségviselőinek jogukban áll ellenőrizni és felhívni a játékosok figyelmét a megfelelő sportöltözetre, illetve a sportfelszerelések, eszközök helyes használatára. 

 

2.12. A termenben a térelválasztókon belüli játéktérre üveget, üvegpoharat bevinni TILOS!

 

2.13. A játéktéren belüli sporteszközöket csak a rendeltetésüknek megfelelően lehet igénybe venni. A sportszerekben keletkező károkért annak okozója felel. 

 

2.14. Az asztalitenisz terem szolgáltatásait, és eszközeit fertőző betegségben szenvedők nem, szív, érrendszeri-mozgásszervi betegségben szenvedők orvosi szakvéleménnyel vehetik igénybe.

 

2.15. Az egészségi állapotnak megfelelő sportolás a sportoló személy kizárólagos felelőssége, az üzemeltető orvosi kérdések megítélésében minden felelősséget kizár.

 

2.16. Az esetleges sérülésekért az üzemeltető felelősséget nem vállal.

 

2.17. Az asztalitenisz terem szolgáltatásainak igénybevételétől eltiltható, a foglalkozásokon nem vehet részt az, akinek az egészségi vagy pszichés állapota láthatóan nem megfelelő, vagy egyébként fertőző betegségben szenved. A TopSpin Asztalitenisz Club egész területén tilos a dohányzás, illetve alkohol és kábítószer fogyasztása, illetve bármilyen más a hatályos jogszabályokat megsértő, jogellenes tevékenység. A jelenlévő recepciós, edző, a sportclub vezető tisztségviselője bármikor jogosult megtagadni a belépést, illetve az asztalitenisz teremből kitilthatja az olyan személyt, aki vélhetően ittas, kábító-vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt áll, vagy aki jogellenes cselekedetet követ el. 

 

3. Speciális szabályok

3.1. Recepció:

- A játékos, a számára  belépéskor átadott sporteszközöket köteles távozáskor a recepción, a recepciós kezébe hiánytalanul és sértetlenül leadni. A belépéskor átvett sporteszközök tekintetében a játékos anyagi felelőséggel tartozik az üzemeltető felé. 

- A TopSpin Asztalitenisz Club területén való tartozkodás alatt a játékos, illetve vendég elfogadja és betartja a recepción lévő személy kéréseit, utasításait.